Ερώτημα της Ένωσης Σερρών για τα προνοιακά επιδόματα

Posted on Posted in Νέα-Ειδήσεις

Π Ρ Ο Σ: Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

Κ Ο Ι Ν: Α) Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Όλγα ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ. (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

Β) Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Αριστείδη Ανδρικόπουλο.

(μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

Γ) Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

(Ο.Π.Ε.Κ.Α.)

Δ) Βουλευτές Νομού Σερρών.

ΘΕΜΑ: ″Εξαίρεση των αναδρομικών ποσών από το συνολικό εισόδημα έτους

2018.″

ΣΧΕΤ: Άρθρο 47 Ν. 4609/2019 (03-05-2019) (ΦΕΚ 67/2019).

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4609/2019 ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 67/03-05-2019, ορίζεται ότι για την καταβολή πάσης φύσεως κοινωνικών επιδομάτων, παροχών ή οικονομικών ενισχύσεων και την εφαρμογή λοιπών προγραμμάτων και δράσεων κοινωνικής η προνοιακής πολιτικής από τους φορείς του δημόσιου τομέα ( π.χ. επίδομα Α21, επίδομα πετρελαίου, συμμετοχή σε προγράμματα ΕΣΠΑ κ.τ.λ.), τα εφάπαξ χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν στους δικαιούχους των άρθρων 10 έως 15 του Ν. 4575/2018, στους οποίου περιλαμβάνεται το Αστυνομικό προσωπικό, εξαιρούνται και δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημα του φορολογικού έτους 2018, εφόσον το ύψος του αποτελεί κριτήριο για τη χορήγηση ή την εφαρμογή τους.

Παραταύτα, κατά την υποβολή φορολογικών δηλώσεων και αιτήσεων για το επίδομα τέκνων (Α21) από συναδέλφους μας, διαπιστώνεται ότι το εφάπαξ συνολικό ποσό των αναδρομικών συνυπολογίζεται στο συνολικό εισόδημα έτους 2018 με αποτέλεσμα να μειώνεται ή να χάνεται η καταβολή του σχετικού επιδόματος, κατά παρέκκλιση και μη εφαρμογή της ανωτέρω σχετικής.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε προκειμένου δοθεί άμεσα μια λύση σε αυτό το θέμα και πιστή εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου καθώς βρισκόμαστε ήδη στην περίοδο υποβολής φορολογικών δηλώσεων, προκειμένου οι συνάδελφοι μας να μην χάνουν τα προνόμια των κοινωνικών επιδομάτων που δικαίως λαμβάνουν.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Αναστάσιος

Η Γενική Γραμματέας

ΖΑΓΟΡΑ Ελπίδα

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *