Νέα διαδικασία επιβολής μέτρων θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής διαταραχής

Posted on Posted in Αρχεία-Νομοθεσία-Έντυπα

Τροποποιήσεις στους Κώδικες προβλέπει Νομοσχέδιο του Υπ.Δικαιοσύνης που κατατέθηκε στη Βουλή

Kατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις».
Με το νομοσχέδιο επανακαθορίζεται το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο σχετικά με τα μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται απο την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και ρυθμίζονται επιμέρους θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των πολιτικών , ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
1.    Τροποποιούνται – συμπληρώνονται συγκεκριμένες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και επαναπροσδιορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιβολής μέτρων θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής.
α. Ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι το δικαστήριο διατάσσει το κατάλληλο θεραπευτικό μέτρο για άτομο, που διέπραξε αξιόποινη πράξη, η οποία απειλείται με ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον ενός (1) έτους [αντί για έξι (6) μήνες, κατά τα ισχύοντα], εφόσον υφέρπει ο κίνδυνος διάπραξης και άλλων, ανάλογης βαρύτητας, εγκλημάτων, σε περίπτωση που αφεθεί ελεύθερος.
Μνημονεύονται τα κατάλληλα θεραπευτικά μέτρα (νοσηλεία σε ειδικό ή ψυχιατρικό τμήμα δημόσιου ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκομείου, κ.λπ.), ενώ οι προϋποθέσεις επιβολής του εκάστοτε μέτρου βεβαιώνονται μετά από πραγματογνωμοσύνη, που διενεργείται αμέσως μετά τη σύλληψη καθώς και όσο το δυνατόν εγγύτερα προς τη δικάσιμο, από πραγματογνώμονα, που επιλέγεται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
β. Ρυθμίζεται εκ νέου ο μέγιστος χρόνος διάρκειας του θεραπευτικού μέτρου και παρέχεται η δυνατότητα άρσης ή αντικατάστασης του μέτρου που επιβλήθηκε με αίτηση και του θεραπευόμενου. (Κατά τα ισχύοντα, η αίτηση υποβάλλεται από τον εισαγγελέα ή τη διεύθυνση της μονάδας όπου εκτελείται το μέτρο).
γ. Προβλέπεται η εφαρμογή αντίστοιχων, προς τα προαναφερόμενα, μέτρων θεραπείας και για τα άτομα μειωμένου καταλογισμού λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής.    (άρθρα 1-3)
2.    α.    Τροποποιούνται – συμπληρώνονται συγκεκριμένες διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, προκειμένου να προσαρμοστούν οι εφαρμοστέες δικονομικές διατάξεις με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις σχετικά με την επιβολή των μέτρων θεραπείας, κατά τα ανωτέρω.
β. Ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι τα αναφερόμενα μέτρα θεραπείας μπορούν να διαταχθούν ως περιοριστικοί όροι για τους κατηγορουμένους που εμφανίζουν ψυχική ή διανοητική διαταραχή.
γ. Παρέχεται η δυνατότητα στον κατηγορούμενο να ασκήσει έφεση κατά απόφασης που τον κηρύσσει αθώο λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και συγχρόνως επιβάλλει σ’ αυτόν μέτρο θεραπείας κατά τα προαναφερόμενα.
(άρθρα 4-8)
3.    Εισάγονται κανόνες εκτέλεσης των μέτρων θεραπείας που επιβάλλονται, σύμφωνα με την προτεινόμενη διαδικασία. Συγκεκριμένα:
α. Παρατίθενται οι αρχές που διέπουν την εκτέλεση των μέτρων θεραπείας, καθορίζεται το περιεχόμενο αυτών και προσδιορίζονται οι μονάδες εκτέλεσης των εν λόγω μέτρων.
β. Καθορίζεται, επίσης, η διαδικασία έναρξης εκτέλεσης των μέτρων και ειδικότερα, προβλέπεται ότι, οι μονάδες που είναι κατάλληλες για την εκτέλεση των μέτρων θεραπείας, προσδιορίζονται από σχετικό κατάλογο, ο οποίος καταρτίζεται με κ.υ.α., κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
γ. Αναφέρονται ο τρόπος και η διαδικασία για την εισαγωγή του θεραπευόμενου σε ειδικό ή κοινό ψυχιατρικό τμήμα δημόσιου ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκομείου καθώς και η διαδικασία για την έναρξη της υποχρεωτικής θεραπείας και παρακολούθησης σε τακτά χρονικά διαστήματα στις μνημονευόμενες μονάδες θεραπείας.
Ειδικότερα προβλέπεται ότι, κατά την εισαγωγή συντάσσεται έκθεση και διενεργούνται, μεταξύ άλλων, έκδοση τυχόν εισιτηρίου, καταγραφή ατομικών στοιχείων, χρημάτων και εγγράφων, κ.λπ..
Ορίζεται ότι, οι δαπάνες θεραπείας και εισιτηρίου καλύπτονται από τον ασφαλιστικό φορέα του ατόμου και σε περίπτωση που δεν υπάρχει, από το κράτος.
δ. Εισάγονται κριτήρια που συνεκτιμώνται κατά την αντικατάσταση ή την άρση των θεραπευτικών μέτρων και εξειδικεύεται το πλαίσιο εκτέλεσης των θεραπευτικών μέτρων.
Μεταξύ άλλων, επιτρέπονται θεραπευτικά μέσα απαραίτητα για τη θεραπεία (χορήγηση αδειών, εξόδων κ.λπ.) και μέσα αυξημένης ψυχιατρικής φροντίδας και ασφάλειας (προστατευτική απομόνωση και σωματικός περιορισμός), στις οριζόμενες περιπτώσεις, ενώ απαγορεύεται απολύτως η λήψη μέτρων που προξενούν μη αναστρέψιμες καταστάσεις στην υγεία του ατόμου (στείρωση, λοβοτομή κ.λπ.).
ε. Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τη σύσταση, κατάργηση ή συγχώνευση, με π.δ/γμα, των ειδικών τμημάτων δημόσιων ψυχιατρικών ή γενικών νοσοκομείων, ενώ ο τρόπος οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας αυτών καθορίζεται με κ.υ.α.
Η στελέχωση των ως άνω τμημάτων γίνεται από διεπιστημονική θεραπευτική ομάδα, με την ειδικότερα οριζόμενη σύνθεση (ψυχιάτρους, νοσηλευτές κ.λπ.), ενώ το διοικητικό προσωπικό και το προσωπικό φύλαξης λαμβάνει κατάλληλη εκπαίδευση σχετικά με τις υποχρεώσεις αυτού και τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων του.
στ. Προβλέπεται ότι, στις Εισαγγελίες Πρωτοδικών Αθηνών και Θεσσαλονίκης καθώς και στις Εισαγγελίες, στην περιφέρεια των οποίων λειτουργεί ειδικό τμήμα δημόσιου ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκομείου, ορίζεται εισαγγελικός λειτουργός, ο οποίος είναι αρμόδιος, μεταξύ άλλων, για την εκτέλεση των μέτρων θεραπείας, την εποπτεία της λειτουργίας του ειδικού ψυχιατρικού τμήματος κ.λπ.
ζ. Επιτρέπεται η διενέργεια ελέγχου στις μονάδες εκτέλεσης των μέτρων θεραπείας, από τους μνημονευόμενους φορείς (Συνήγορος του Πολίτη, Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας, κ.λπ.) σχετικά με πιθανή παραβίαση των δικαιωμάτων των θεραπευόμενων και καθορίζεται η σχετική διαδικασία.
η. Προβλέπεται η λήξη των μέτρων, όταν εκλείψει ο θεραπευτικός λόγος, για τον οποίο επιβλήθηκαν, κατά την ειδικότερα οριζόμενη διαδικασία.
(άρθρα 9 – 20)
4.    Παρατίθενται οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα που καταργούνται από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου και περιλαμβάνονται μεταβατικές διατάξεις σχετικά με τη διαδικασία επιβολής και εκτέλεσης των μέτρων θεραπείας, τον καθορισμό συγκεκριμένου νοσοκομείου ως ειδικού τμήματος δημόσιου ψυχιατρικού νοσοκομείου μέχρι την έκδοση του σχετικού π.δ/τος κ.λπ.    (άρθρο 21)

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Ι.α. Θεσπίζονται νέες διατάξεις για το συναινετικό διαζύγιο και ορίζεται ότι, ο γάμος μπορεί να λυθεί και με συμφωνία μεταξύ των συζύγων, η οποία συνάπτεται κατά την προβλεπόμενη διαδικασία και ρυθμίζει τα θέματα επιμέλειας, επικοινωνίας και διατροφής, σε περίπτωση ύπαρξης ανήλικων τέκνων. Η λύση του γάμου βεβαιώνεται με τη σύνταξη σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης (σήμερα, κηρύσσεται με δικαστική απόφαση που εκδίδεται κατά την εκούσια δικαιοδοσία). Τίθενται ειδικές ρυθμίσεις για τη λύση θρησκευτικού γάμου.
β. Προβλέπεται ότι, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων στο μονομελές πρωτοδικείο ή ειρηνοδικείο, η ανταίτηση μπορεί να ασκηθεί και προφορικά.
γ. Προβλέπεται, επίσης, ότι αιτήσεις ακύρωσης και αιτήσεις αναστολής που ασκήθηκαν μέχρι την 31-12-2014 και αφορούν συγκεκριμένες διαφορές κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας περί αλλοδαπών (άρθρο 15 του ν.3068/2002), απορρίπτονται με συνοπτική απόφαση ως προδήλως απαράδεκτες, εφόσον παρέλθει άπρακτη η τασσόμενη προθεσμία, εντός της οποίας οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να δηλώσουν ότι επιθυμούν τη συζήτηση της υπόθεσης. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι μπορούν να ζητήσουν τη συζήτηση της υπόθεσης επικαλούμενοι λόγους έλλειψης ενημέρωσης, ανωτέρας βίας ή υγείας.
δ. Τροποποιούνται ορισμένες διατάξεις: i) του ν.2717/1999 (Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας) σχετικά με τη δυνατότητα άσκησης δεύτερης προσφυγής από τον ίδιο προσφεύγοντα, τις περιπτώσεις άσκησης έφεσης, το αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση υποθέσεων αναφορικά με κατασχέσεις από πιστωτικά ιδρύματα κ.λπ.,
ii) του π.δ. 18/1989 (νομοθεσία για το Συμβούλιο της Επικρατείας) σχετικά με τη διαδικασία συζήτησης υποθέσεων στο ακροατήριο και την άσκηση αίτησης αναιρέσεως.    (άρθρα 22 – 26)
2.    α.    Τροποποιούνται συγκεκριμένες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και θεσπίζονται ποινές φυλάκισης για όσους παραβιάζουν τις υποχρεώσεις περί διατροφής και επικοινωνίας με ανήλικα τέκνα, όπως αυτές προκύπτουν από την έγγραφη συμφωνία των συζύγων για λύση του γάμου.
β. Συμπληρώνονται οι διατάξεις του ν.4139/2013 και προσδιορίζονται οι περιπτώσεις, καθώς και η σχετική διαδικασία για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά τον έλεγχο της συγκομιδής εγκεκριμένου καλλιεργητή βιομηχανικής κάνναβης.
γ. Παρέχεται η δυνατότητα παράστασης πολιτικής αγωγής στα φιλοζωικά σωματεία για την υποστήριξη της κατηγορίας και μόνο, κατά την εκδίκαση εγκλημάτων του ν.4039/2012 (ζώα συντροφιάς).    (άρθρα 27 – 29)
3.    α.    Τροποποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Συμβολαιογράφων (ν.2830/2000) και συγκεκριμένα καταργείται η δυνατότητα καταβολής μειωμένης αμοιβής σε συμβολαιογράφο στην περίπτωση αναπλήρωσης λόγω κωλύματος.
Περαιτέρω, επιτρέπεται, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του οικείου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου, η διενέργεια ελέγχων και από συνταξιούχους υπαλλήλους του Συλλόγου ή συνταξιούχους συμβολαιογράφους, για την ακριβή τήρηση των υποχρεώσεων των μελών για τα κρατικά συμβόλαια. Με όμοια απόφαση καθορίζεται και η ημερήσια αποζημίωση των ασκούντων τον έλεγχο αυτό.
β. Συμπληρώνονται οι διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων (ν.4124/2013) και ορίζεται ότι, η υποχρέωση προκαταβολής της παράστασης κατά τη συζήτηση κάθε είδους ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων θεωρείται τυπική παράλειψη, η οποία μπορεί να καλυφθεί μετά τη συζήτηση και πριν από την έκδοση της απόφασης, ύστερα από σχετική ειδοποίηση του πληρεξούσιου δικηγόρου από το δικαστήριο.    (άρθρα 30-31)
4.    Τροποποιούνται επίσης, συγκεκριμένες διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 1756/1988) και μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα εξής:
α. Καταργείται από 1-1-2018 το ιδιαίτερο ποινικό τμήμα που έχει συσταθεί και λειτουργεί στο Εφετείο Αθηνών.
Στο Εφετείο Αθηνών λειτουργεί Τμήμα Βουλευμάτων, η συγκρότηση του οποίου καθορίζεται από την Ολομέλεια του δικαστηρίου, κατά την οριζόμενη διαδικασία.
Ρυθμίζονται ειδικά θέματα αναφορικά με την κλήρωση ή τον ορισμό των συνθέσεων των ποινικών δικαστηρίων.
β. Αυξάνονται, κατά μία (1), οι θέσεις των Αντεπιτρόπων της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
γ. Ρυθμίζονται επιμέρους θέματα αναφορικά με τα καθήκοντα και τα ασυμβίβαστα των δικαστικών λειτουργών, καθώς και με τη συγκρότηση του Συμβουλίου και των Οργάνων Επιθεώρησης των δικαστηρίων και των δικαστικών λειτουργών.    (άρθρο 32)
5.    α.    Από 1-12-2017 αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης ως ακολούθως:
των Αντεισαγγελέων Αρείου Πάγου κατά δύο (2), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε είκοσι δύο (22),
των Εισαγγελέων Εφετών κατά δύο (2), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε πενήντα (50),
των Αντεισαγγελέων Εφετών κατά δύο (2), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εκατόν τριάντα επτά (137).
β. Από 1-12-2017 αυξάνεται κατά δύο (2) ο αριθμός των οργανικών θέσεων Παρέδρων του Συμβουλίου της Επικρατείας, οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε πενήντα οκτώ (58).    (άρθρα 33 – 34)
6.    Επανακαθορίζεται, κατά κατηγορία κλάδο και ειδικότητα, ο αριθμός των οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων. Συγκεκριμένα:
α. Μειώνεται, συνολικά, κατά 797, ο αριθμός των θέσεων δικαστικών υπαλλήλων των κλάδων ΥΕ Επιμελητών και ΔΕ Δακτυλογράφων και συγκεκριμένα, κατά 686 (591 ΥΕ και 95 ΔΕ) για τον Τομέα υπαλλήλων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και των εισαγγελιών και κατά 111 (104 ΥΕ και 7 ΔΕ) για τον Τομέα υπαλλήλων τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια.
β. Από τις ανωτέρω θέσεις που μειώνονται, μεταφέρονται:
684 θέσεις στον κλάδο Γραμματέων,
8 στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής,
16 στον κλάδο ΤΕ Πληροφορικής,
3 στον κλάδο ΔΕ προσωπικού Η/Υ,
6 στον κλάδο ΥΕ Φυλάκων.
Οι μεταφερόμενες θέσεις κατανέμονται, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, στους τομείς υπαλλήλων ί) του Συμβουλίου της Επικρατείας, ii) των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών, iii) των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και Γ ενικής Επιτροπείας της Επικρατείας, και ίν) του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της υπηρεσίας του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Από την κατά τα ανωτέρω ανακατανομή, καταργούνται ογδόντα (80) οργανικές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων.    (άρθρο 35)
7.    α.    Επανακαθορίζεται ο τρόπος βαθμολόγησης των υποψηφίων για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.
β. Ρυθμίζονται θέματα αναφορικά με τη στελέχωση της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) και ορίζονται τα εξής:
Αυξάνεται κατά δέκα (10), ο αριθμός των θέσεων προσωπικού της Αρχής, ο συνολικός αριθμός των οποίων ανέρχεται σε πενήντα (50). Ειδικότερα, αυξάνονται κατά έξι (6) οι θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού και κατά τέσσερις (4) οι θέσεις τακτικού προσωπικού και κατανέμονται κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα.
Επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.3115/2003, σύμφωνα με τις οποίες επιτρέπεται η απόσπαση στην Αρχή υπαλλήλων από άλλες Υπηρεσίες, Ανεξάρτητες Αρχές, ν.π.δ.δ., ο.τ.α. και λοιπούς φορείς του δημοσίου τομέα, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων.
γ. Παρατείνεται, από τη λήξη της (12-9-2016) και για δύο (2) ακόμη έτη, η προθεσμία μέχρι την οποία: i) η Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης υποβοηθείται στο έργο της από βαθμοφόρους της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) και ενισχύεται με προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. για τη διενέργεια των μεταγωγών κρατουμένων, ii) η ΕΛ.ΑΣ. διενεργεί τις εν λόγω μεταγωγές στους νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης και Αχάΐας.
Με κ.υ.α., η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παρατείνεται για δύο (2) επιπλέον έτη.
δ. Επιτρέπεται η διάθεση κατασχεμένων οχημάτων (σε υποθέσεις λαθρεμπορίας, ναρκωτικών, παράνομης μετανάστευσης, διακίνησης όπλων ή αρχαιοτήτων) για την κάλυψη αναγκών του Πυροσβεστικού Σώματος και των Καταστημάτων Κράτησης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα (σήμερα, διατίθενται για τις ανάγκες της ΕΛ.ΑΣ. και του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.).    (άρθρα 36 – 38)
8.    Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 93 του ν.4129/2013 (Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο) και ορίζεται, σε βάρος του υπόχρεου, δεκαετής παραγραφή της αξίωσης του δικαιούχου για την αναπλήρωση του διαχειριστικού ελλείμματος. [Κατά τα ισχύοντα, προβλέπεται εικοσαετής παραγραφή των αξιώσεων (άρθρο 249 Α.Κ.) και των χρηματικών απαιτήσεων του Δημοσίου (άρθρο 136 παρ. 3, ν.4270/2014)].
Επίσης, προβλέπεται ότι ο χρόνος φύλαξης των ενταλμάτων πληρωμής και κάθε διαχείρισης, ο οποίος εφεξής ανέρχεται σε δέκα (10) έτη, παρατείνεται σε εκκρεμείς περιπτώσεις καταλογισμού μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης για τη δημοσιονομική διαφορά. (Σήμερα τα εν λόγω δικαιολογητικά φυλάσσονται για είκοσι χρόνια, χωρίς να επιτρέπεται η καταστροφή τους πριν την παρέλευση της προθεσμίας για την άσκηση των ενδίκων μέσων).    (άρθρο 39)
9.    α.    Ορίζεται ότι, οι ψυχίατροι, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, οι οποίοι εργάζονται σε δημόσιες παιδοψυχιατρικές μονάδες και ενεργούν στο πλαίσιο δικαστικής ή κοινωνικής έρευνας που διεξάγεται από δικαστικό λειτουργό για τη διακρίβωση κακοποίησης ανηλίκου, δεν εγκαλούνται και δεν ενάγονται για γνώμη που διατύπωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εκτός αν ενήργησαν με δόλο ή παραβίασαν το απόρρητο των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς υποθέσεις.
β. Επανακαθορίζεται το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 308Α του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, αναφορικά με την περάτωση της κύριας ανάκρισης για τις οριζόμενες εγκληματικές πράξεις.    (άρθρα 40 – 41)
10.    Συμπληρώνονται οι διατάξεις του Βιβλίου Πέμπτου (Ασφαλιστικά Μέτρα) του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και εισάγονται νέες ρυθμίσεις για την Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού προς διευκόλυνση της διασυνοριακής είσπραξης οφειλών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 655/2014. Ειδικότερα, προβλέπονται τα εξής:
α. Αρμόδιος να εκδώσει Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού (εφεξής Διαταγή) είναι ο ειρηνοδίκης για απαίτηση της αρμοδιότητας ειρηνοδικείου και ο δικαστής του μονομελούς πρωτοδικείου για κάθε άλλη απαίτηση.
β. Η αίτηση για έκδοση Διαταγής μπορεί να απορρίπτεται για τους οριζόμενους λόγους, με συνοπτική αιτιολογία. Κατά της απορριπτικής απόφασης, η οποία γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο, μπορεί να ασκηθεί έφεση κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
γ. Καθορίζονται τα δικαιώματα του οφειλέτη σύμφωνα με τον προαναφερόμενο Κανονισμό (άσκηση ενδίκων βοηθημάτων, παροχή εγγύησης αντί για δέσμευση κ.λπ.) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κανονισμού, για την εκτέλεση της Διαταγής εφαρμόζονται οι διατάξεις της αναγκαστικής κατάσχεσης απαιτήσεων στα χέρια τρίτου και το πιστωτικό ίδρυμα, εκείνος που επέβαλε την κατάσχεση και ο οφειλέτης έχουν όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που προβλέπουν οι διατάξεις αυτές.
δ. Ρυθμίζονται θέματα άσκησης αγωγής για υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί Διαταγή.
ε. Καθορίζεται το πλαίσιο ευθύνης του δανειστή που έχει επιτύχει την έκδοση Διαταγής για τη ζημία που προξενήθηκε στον οφειλέτη. (άρθρο 42)
11.    Συμπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου 62 του ν. 4170/2013 και ορίζεται ότι, το Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (έχει συσταθεί στη Γενική Γραμματεία
Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών) παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες προς τα αρμόδια δικαστήρια κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα οποία εκκρεμεί αίτηση για την έκδοση Ευρωπαϊκής Διαταγής Δέσμευσης Λογαριασμού κατά φυσικού ή νομικού προσώπου που φέρεται να τηρεί τραπεζικό λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα της ημεδαπής.

 

Δείτε το Σχέδιο Νόμου εδώ

Δείτε την Αιτιολογική Εκθεση εδώ
Δείτε τις τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις εδώ

Πηγή: e-nomothesia.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *