Πρόταση για τροποποίηση του άρθρου 57 παρ. 9 του Π.Δ. 584/85(Οργάνωση και λειτουργία της Υγειονομικής Υπηρεσίας ΕΛ.ΑΣ.)

Posted on Posted in Άρθρα-Απόψεις

Λάρισα    26/11/2018

ΠΡΟΤΑΣΗ

Προς την ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

Με το Προεδρικό Διάταγμα 584/1985, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το ΠΔ 95/2008  προβλέπονται οι περιπτώσεις και η διαδικασία παραπομπής των ασθενών αστυνομικών υπάλληλων ως εξής :

Σύμφωνα με το άρθρο 56 οι αστυνομικοί, οι συνοριακοί φύλακες και οι ειδικοί φρουροί της Ελληνικής Αστυνομίας, που είναι στην ενέργεια παραπέμπονται στην Α.Υ.Ε:

α. Όταν πάσχουν από νόσους, παθήσεις ή βλάβες, οι οποίες κατά την πρώτη διάγνωση χαρακτηρίστηκαν δυσίατες,

β. Όταν ο ασθενής υπερβεί τις εκατόν είκοσι (120) ημέρες, συνεχώς ή τμηματικά, αποχής από την Υπηρεσία του κατά την τελευταία διετία, υπολογίζοντας όλες τις ημέρες για λόγους υγείας, (νοσηλεία, αναρρωτική άδεια, ελεύθερο υπηρεσίας, ήμερες έως την εξέταση από τις αρμόδιες επιτροπές)

Στην παραπάνω περίπτωση που ο ασθενής υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι (120) ημέρες αποχής από την Υπηρεσία, παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή αναρρωτικών αδειών, η οποία, ύστερα από εξέτασή του, μπορεί είτε να τον παραπέμψει στην Α.Υ.Ε είτε να γνωματεύσει ότι η κατάσταση της υγείας του επιτρέπει την εκτέλεση υπηρεσίας.

Επίσης παραπέμπονται εκ νέου στην Α.Υ.Ε, προκειμένου να κριθεί οριστικά η κατάσταση της υγείας τους, όσοι μέσα στην τελευταία τετραετία είχαν κώλυμα να εκτελέσουν υπηρεσία για διάστημα περισσότερο από τριάντα (30) μήνες, συνεχώς ή τμηματικά, εξαιτίας νοσήματος, πάθησης ή βλάβης ή άδειας για λόγους υγείας».

Σύμφωνα με το άρθρο 57

 ¨Διαδικασία παραπομπής στην Α.Υ.Ε.¨

Η παραπομπή στην Α.Υ.Ε γίνεται από τις αρμόδιες επιτροπές αναρρωτικών αδειών, στις οποίες παραπέμπονται, αντίστοιχα, οι ασθενείς από την Υπηρεσία τους Οι επιτροπές αναρρωτικών αδειών διαβιβάζουν την ένδειξη (γνωμάτευση) παραπομπής για την Α.Υ.Ε μαζί με το φύλλο νοσηλείας, το ατομικό δελτίο ασθενειών και την τυχόν υπάρχουσα σχετική αλληλογραφία, στην Υπηρεσία που ανήκει ή είναι προσκολλημένος ο ασθενής, αυθημερόν μετά την εξέτασή του.

Η Υπηρεσία του ασθενή, εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη της γνωμάτευσης περί παραπομπής στην Α.Υ.Ε, διαβιβάζει τη σχετική αλληλογραφία στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία διατάσσει την παραπομπή του ασθενούς στην Α.Υ.Ε,. Η τελευταία, μετά την έγκριση της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού, χορηγεί φύλλο πορείας στον ασθενή για την παρουσίασή του στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών, στο οποίο και προσκολλάται. Η Α.Υ.Ε. εξετάζει τον ασθενή, εντός δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήψη της παραπεμπτικής διαταγής και παραδίδει στον ίδιο αντίγραφο της γνωμάτευσής της, ενώ το πρωτότυπο αυτής με την υπόλοιπη αλληλογραφία το διαβιβάζει εντός πενθημέρου στην Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

Στην παράγραφο 9 αναφέρεται ρητά ότι:  « Όταν οι ασθενείς αυτοί δηλώνουν εντός μηνός εκ νέου ασθένεια για άλλη πάθηση και έχουν ανάγκη να αφεθούν ελεύθεροι υπηρεσίας μέχρι οκτώ (8) ημέρες σύμφωνα με τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 38, εξετάζονται από τον υπηρεσιακό γιατρό. Στην περίπτωση αυτή, αν ο υπηρεσιακός γιατρός διαπιστώσει ότι έχουν ανάγκη αναρρωτικής άδειας, τότε τους παραπέμπει αμέσως στην Α.Υ.Ε. ……. β. Η Α.Υ.Ε. εξετάζει αυτούς εντός πενθημέρου και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, δύναται να χορηγήσει και συνήθη αναρρωτική άδεια»

Η διαδικασία κατ’ άρθρα 56 και 57 του ισχύοντος Π.Δ. ως προαναφέρεται είναι στερεότυπη και συνεπάγεται την δικαιολογημένη απουσία του ασθενή αστυνομικού στην ευμενέστερη των περιπτώσεων 25 ημερολογιακές ημέρες, ώστε αυτός αφού παραπεμφθεί στην ΑΥΕ να εξεταστεί και να λάβει η όχι την απαιτουμένη Αναρρωτική άδεια.

Όμως εντοπίζεται ένα σοβαρό πρόβλημα στην περίπτωση που ο ασθενής αστυνομικός έχει είτε συμπληρώσει το χρονικό διάστημα των 120 ημερών είτε εντός μηνός σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 57 δηλώσει εκ νέου ασθενής για άλλη πάθηση η οποία πιθανόν να απαιτεί ανάρρωση πέραν των 8 ημερών.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Την τροποποίηση του άρθρου 57 παρ. 9 του Π.Δ. 584/85, στην περίπτωση που ο ασθενής αστυνομικός ο οποίος εμπίπτει στις διατάξεις των προαναφερόμενων άρθρων και δηλώσει ασθένεια η οποία ΔΕΝ έχει άμεση σχέση με την πάθηση που ήλκε την μακρά αναρρωτική, είναι δηλαδή εντελώς άλλη πάθηση σύμφωνα με την γνωμάτευση του ιατρού, να ισχύει η διάταξη του άρθρου 51 του ως άνω διατάγματος, δηλαδή να παραπέμπεται ο ασθενής στις οικείες επιτροπές αναρρωτικών αδειών, με δυνατότητα χορήγησης από αυτές έως 20 ημερών συνήθους αναρρωτικής αδείας, όπως προβλέπεται.

Πιστεύουμε ότι η τροποποίηση αυτή βελτιώνει αισθητά και καίρια την ως άνω διάταξη και έχει ατομικό υπηρεσιακό και δημοσιονομικό συμφέρον, καθόσον απαλείφονται οι άσκοπες μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού από και προς τις έδρες των Α.Υ.Ε., αφού σε πλείστες των περιπτώσεων, κατά την ημερομηνία εξέτασης ο ασθενής έχει ιαθεί. Επιπλέον η σύνταξη οδοιπορικών εξόδων, σύνταξη αποστολή αλληλογραφίας των μετακινουμένων, επιβαρύνει την υπηρεσιακή απασχόληση των αρμόδιων γραφείων, ενώ η απουσία του ασθενή αστυνομικού θα περιορίζεται στις απαραίτητες προς ίαση ημέρες, μην στερώντας τον από την δύναμη της υπηρεσίας του τις ημέρες από την συγκρότηση της Α.Υ.Ε. για την εξέταση του ως και επάνοδο του.

Παρακαλούμε δια μέσω της ΠΟΑΣΥ προωθηθεί η παρούσα πρόταση για τη διόρθωση της περιγραφόμενης δυσλειτουργίας.

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ, μέλος ΔΣ ΕΑΛ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΓΑΝΗΣ, μέλος ΔΣ ΕΑΛ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΗΣΑΚΗΣ, μέλος ΔΣ ΕΑΛ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *