Τι προβλέπεται για τις ώρες της επιφυλακής του Αστυνομικού Προσωπικού, ποιοι εξαιρούνται…του Γιώργου Δεληγιώργη

Posted on Posted in Άρθρα-Απόψεις

Ο όρος «επιφυλακή» προβλέπεται στους κανονισμούς της Ελληνικής Αστυνομίας, στο Π.Δ. 141/1991, στο οποίο αναφέρεται κυρίως στις αρμοδιότητες σχετικά με το ποιος έχει δικαίωμα να την διατάξει, αλλά και στις διάφορες υπηρεσιακές ενέργειες από την πλευρά της Διοίκησης.

Όσον αφορά όμως τις ώρες εργασίας του Αστυνομικού προσωπικού και το πως επηρεάζονται από την επιφυλακή,  καθορίζονται με το Π.Δ. 394/2001, που αναφέρεται γενικά στο χρόνο εργασίας του Αστυνομικού προσωπικού και είναι ένα Προεδρικό Διάταγμα, που κάθε εργαζόμενος Αστυνομικός πρέπει να γνωρίζει!

Σύμφωνα με το άρθρο 1  & 2 του Π.Δ. 394/2001, η επιφυλακή αποτελεί πρόσθετο χρόνο εργασίας και υπολογίζεται στον εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας.

Άρθρο 1 παρ. 4: Αν η εκτελούμενη υπηρεσία επιβάλλεται να συνεχι­σθεί και μετά τη λήξη του καθορισμένου χρόνου εργα­σίας, είτε από τη φύση της, είτε από ειδικές συνθήκες, δεν διακόπτεται αυτή, αλλά συνεχίζεται για όσο χρόνο απαι­τείται. Για την αντιμετώπιση εκτάκτων και απρόβλεπτων υπηρεσιακών αναγκών, ιδίως τάξης, ασφάλειας ή τροχαί­ας, δύναται να επιβάλλεται πρόσθετη εργασία, πέραν της οριζόμενης στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, με διαταγή του διοικητή αξιωματικού και ύστερα από έγκρι­ση της αμέσως προϊσταμένης του Υπηρεσίας, η οποία χορηγείται κατόπιν ελέγχου της βασιμότητας των προ­βαλλόμενων λόγων. Επίσης πρόσθετη εργασία δύναται να επιβληθεί όταν το αστυνομικό προσωπικό διατάσσεται σε επιφυλακή σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά δια­τάξεις. Σε κάθε περίπτωση ο επιπλέον χρόνος υπολογίζε­ται στη διάρκεια της εβδομαδιαίας απασχόλησης.

“Άρθρο 2 παρ. 4: Επιφυλακή είναι η κατάσταση του προσωπικού που βρίσκεται σε ετοιμότητα στην Υπηρεσία του για την άμε­ση ανάληψη υπηρεσίας εάν παραστεί ανάγκη. Ο χρόνος επιφυλακής είναι χρόνος εργασίας.

Δηλαδή σε κάθε περίπτωση που διατάσσεται επιφυλακή, οι ώρες εργασίας του προσωπικού που τίθεται σε αυτήν, υπολογίζονται κανονικά και πρέπει να αφαιρεθούν από τη Διοίκηση, ώστε ο Αστυνομικός Υπάλληλος να μη ξεπεράσει τα ανώτατα εβδομαδιαία όρια εργασίας των 40 ωρών, για τις μάχιμες εσωτερικές & εξωτερικές υπηρεσίες ή τις 36 ώρες για τους δικυκλιστές-ρυθμιστές κίνησης.

Ο τρόπος με τον οποίο η Διοίκηση θα αφαιρέσει τις ώρες, είναι καθαρά κατά τη κρίση της και συνήθως όταν πρόκειται για αρκετές ώρες, θα δοθεί μια υπερωριακή ημερήσια ανάπαυση.Όταν πρόκειται για λιγότερες ώρες εργασίας, με μείωση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας των Αστυνομικών, ώστε να επέλθει η απαραίτητη ισορροπία στο χρόνο εργασίας, όπως ορίζεται από το ΠΔ. 394/2001.

Εννοείται όμως, ότι όπως είναι γραμμένο το εν λόγω Π.Δ., όσον αφορά την αφαίρεση των ωρών της επιφυλακής, αλλά και της υπερωριακής εργασίας γενικά, μας παραπέμπει σε χρονικά διαστήματα σύντομα και μάλιστα εντός της εβδομάδας,μέσα στην οποία γίνεται η κατάχρηση του ορίου των 40 ωρών κατά περίπτωση και όχι στην αναβλητικότητα που συχνά παρατηρείται από τη Διοίκηση να “ξεχρεώσει”, τόσο στις οφειλόμενες ημερήσιες αναπαύσεις, αλλά και στις ώρες υπερωριακής εργασίας!

Από την επιφυλακή εξαιρούνται συγκεκριμένες περιπτώσεις Αστυνομικών, οι οποίες αναγράφονται στη διαταγή για την επιφυλακή.

Συνήθως είναι οι παρακάτω:

Γιώργος Δεληγιώργης,

μέλος Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *